Selecteer een pagina

 

Algemene
verkoops-
voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing en verklaart de medecontractant of koper deze door zijn bestelling (verkoopscompromis, koopoptie of elke andere verbintenis, dan wel ontvangst van een factuur zonder protest binnen de 8 dagen), te erkennen en in hun geheelheid te aanvaarden.

 

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WET

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn naar keuze van de verkoper alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle betalingen dienen toe te komen op het adres van verkoper, netto-contant en zonder korting, op de vervaldag op de overeenkomst vermeld. Bij gebrek aan vermelding van de vervaldag op de overeenkomst, dienen de betalingen te gebeuren op datum van de ondertekening van de overeenkomst wat het voorschot betreft en bij het verlijden van de notariële verkoopakte wat het saldo betreft, behoudens bij nieuwbouwprojecten waarop de bepalingen van de Wet Breyne van toepassing zijn.
Bij niet betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 1.250 EUR en een maximum van 12.500 EUR. Deze vergoeding en intresten zijn verschuldigd naast en bovenop de eventueel invorderbare procedurekosten. Alle inningskosten vallen ten laste van de klant. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling.
Bij betalingsachterstal heeft het Aedimar NV het recht de (verdere) uitvoering van de verkoop zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen en de ontbinding van de verkoop na te streven waarbij de koper een schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan 20% op de totale aankoopprijs en waarbij alle voorschotten ten belope van deze 20% van rechtswege toekomen aan de verkoper.