Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk overeengekomen, zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing en verklaart de koper of medecontractant deze door zijn aankoop, verkoopscompromis, koopoptie of elke andere verbintenis, dan wel factuur (zonder protest binnen de 8 dagen), te erkennen en in hun geheelheid te aanvaarden.

 

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WET

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn naar keuze van de verkoper alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle betalingen dienen toe te komen op de door de verkoper aangeduide rekening, netto-contant en zonder korting, op de vervaldag vermeld op de factuur of in de overeenkomst. Bij gebrek aan vermelding van de vervaldag op de overeenkomst, dienen de betalingen te gebeuren op datum van de ondertekening van de overeenkomst wat het voorschot betreft en bij het verlijden van de notariële verkoopakte wat het saldo betreft, behoudens bij nieuwbouwprojecten waarop de bepalingen van de Wet Breyne van toepassing zijn. De schijven, zoals in de verkoopsovereenkomst aangeduid, zijn betaalbaar op de vervaldag van de factuur, ic 14 dagen of eventueel korter indien het gaat over de voorlopige oplevering en deze binnen een termijn van minder dan 14 dagen valt.

Bij niet betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest conform artikelen 87 en 88 van de programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 1.250 EUR en een maximum van 12.500 EUR. Deze vergoeding en intresten zijn verschuldigd naast en bovenop de eventueel invorderbare procedurekosten. Alle inningskosten vallen ten laste van de klant. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling.

Bij betalingsachterstal heeft Aedimar NV het recht de (verdere) uitvoering van de verkoop zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen en de ontbinding van de verkoop na te streven waarbij de koper een schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan 20% op de totale aankoopprijs en waarbij alle voorschotten ten belope van deze 20% van rechtswege toekomen aan de verkoper.

U vindt ons in kantorencomplex ABC Waregem
Aedimar NV - Kalkhoevestraat 10 (4V) - 8790 Waregem
056 19 17 17   -   info@aedimar.be   -   BE0889 787 136